Nowa odsłona komitetu audytu

A A A

W dniu 20.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej jako: BiegRew17U). Prace nad nowelizacją prowadzone były od prawie 2 lat, a zmiana ustawy ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.Urz. L Nr 157 z 9.6.2006 r., s. 87 ze zm.) oraz ma służyć dostosowaniu obowiązujących przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r., s. 77 ze zm.).

Najistotniejsze zmiany wynikające z BiegRew17U dotyczą powoływania i funkcjonowania komitetów audytu w spółkach, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

BiegRew17U wprowadza rozbudowany katalog kryteriów niezależności członków komitetu audytu oraz dodatkowo stanowi, że co najmniej większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, powinna je spełniać. W celu wzmocnienia pozycji komitetu audytu BiegRew17U przewiduje, że w jego skład powinno wchodzić co najmniej trzech członków, spośród których przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Dodatkowo poszerzono kompetencje komitetu audytu w odniesieniu do współpracy z biegłymi rewidentami, jak również w zakresie kontroli niezależności biegłych rewidentów.

Zgodnie z BiegRew17U, Komisja Nadzoru Finansowego (której nadzorem objęte są zarządy, komitety audytu i rady nadzorcze pełniące funkcje audytowe) ma prawo do nakładania sankcji za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków ustawowych – spółka, członek jej zarządu lub innego organu zarządzającego albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub komitetu audytu oraz podmioty z nimi powiązane, a także powiązane osoby trzecie w przypadku stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia przepisów BiegRew17U dotyczących powoływania i funkcjonowania komitetu audytu podlegają karze administracyjnej w wysokości:

  •  do 10% rocznych przychodów spółki netto ze sprzedaży towarów i produktów – w odniesieniu do emitentów;
  •  do 250 000,00 zł – w odniesieniu do osób fizycznych.

Spółki objęte przepisami BiegRew17U będą zobowiązane w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie do wdrożenia nowych zasad działania komitetów audytów i rad nadzorczych.

Niewielka część przepisów BiegRew17U dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie z 20.9.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) wejdzie w życie z dniem 1.1.2018 r.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Damian Staszewski
prawnik, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowa odsłona komitetu audytu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny