Łatwiejszy dostęp do prospektów emisyjnych

A A A

W dniu 30.11.2015 r. Komisja (UE) wydała rozporządzenie delegowane 2016/301 uzupełniające obowiązującą dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 25.3.2016 r. i zmieniło przepisy dotyczące regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam, a także zniosło obowiązywanie dotychczasowych przepisów dotyczących publikacji i rozpowszechniania reklam, aby uniknąć ich powielania.

W ramach uzupełnienia obowiązujących przepisów wprowadzono wymóg składania wniosku o zatwierdzenie prospektu nie tylko – jak dotąd – w formie papierowej, ale jednocześnie także w formie elektronicznej. Jak wskazała Komisja, ma to istotne znaczenie dla ich szybszej weryfikacji przez właściwy organ, a inwestorom umożliwi łatwiejszy dostęp do informacji dzięki elektronicznej publikacji. Ponadto, każda zmiana prospektu w stosunku do pierwszej złożonej wersji ma być przedkładana w dwóch formach wersji elektronicznej: jedna z wyraźnie oznaczonymi zmianami, dokonanymi w stosunku do wersji poprzedniej, oraz druga – bez wyróżnienia tych zmian.

Celem ułatwienia ewentualnym inwestorom dostępu do prospektów emisyjnych Komisja jasno określiła, że niedozwolone jest stawianie dodatkowych warunków dla uzyskania tego dostępu, tj. wprowadzanie zastrzeżeń prawnych, wymóg uiszczania jakichkolwiek opłat czy tworzenie procesów rejestracji. Niedozwolonym ograniczeniem nie jest jednak wprowadzenie wymogu wskazania państwa zamieszkania oraz deklaracji, że w danym państwie się nie zamieszkuje. Także informacja o terytorium, w którym przeprowadzana jest dana oferta, nie jest traktowana jako ograniczenie dostępu do prospektu emisyjnego.

Ponadto, w zakresie reklam dotyczących oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu w rozporządzeniu wskazano na ryzyko, że mogą one stać się niedokładne czy wprowadzające w błąd. Jako przyczyny tych sytuacji wymieniono: wystąpienie nowych czynników, istotnych błędów lub niedokładności w odniesieniu do informacji zawartych w prospektach emisyjnych. Wobec powyższego, za pożądane należy uznać dokonywanie ich zmian, eliminujące możliwość zaistnienia takich sytuacji. Co więcej, wszystkie rozpowszechniane informacje na temat ofert publicznych i dopuszczenia do obrotu, bez względu na ich cel czy formę przekazu, muszą być zgodne z tymi, które są zawarte w prospektach emisyjnych. Oznacza to, że same nie mogą być sprzeczne z prospektami ani też odnosić się do sprzecznych na ich temat informacji.

Należy również zwrócić uwagę na dwa wprowadzone rozporządzeniem zakazy, a mianowicie zakaz rozpowszechniania informacji, które przedstawiają poglądy o charakterze wyraźnie jednostronnym dotyczące prospektów emisyjnych oraz zakaz publikacji alternatywnych wskaźników wyników poza prospektami emisyjnymi, jeśli nie zostały one w nich uwzględnione. Wydaje się, że obie te regulacje mają na celu eliminację potencjalnego wpływu na decyzje inwestycyjne oraz zapewnienie upowszechniania się informacji zawartych w prospektach emisyjnych, które stanowią nadrzędne źródło wiedzy w zakresie oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Łatwiejszy dostęp do prospektów emisyjnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny