Kres wydłużaniu terminów zapłaty

A A A

Na mocy ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania zatorów płatniczych1, która w przeważającej części weszła już w życie w dniu 1.1.2020 r., rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji ujęty w ustawie z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2.


Zostało to dokonane poprzez dodanie art. 17g ZNKU, który stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi polegające w szczególności na:

1) naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 i 1649);

2) rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności;

3) niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu wykonania usługi;

4) nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy.


Celem wprowadzenia komentowanego przepisu było umożliwienie pokrzywdzonemu wierzycielowi uzyskania ochrony prywatnoprawnej za nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub usługi. ­Powyższy katalog ma charakter otwarty, co oznacza, że także inne działania związane z nieuzasadnionym wydłużaniem terminów zapłaty mogą zostać zakwalifikowane jako naruszające przepisy ZNKU. W każdym jednak przypadku, aby dane działanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, musi być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i jednocześnie zagrażać interesowi lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 ZNKU).

Wymaga podkreślenia, że ustawa z 8.3.2013 r. o przeciw­działaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych3, począwszy od 1.1.2020 r., precyzuje, w jaki sposób powinny być kształtowane terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Szczególnie restrykcyjnie kwestia ta została uregulowana w relacjach asymetrycznych, tj. pomiędzy dużym a mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą4. W pełni uzasadnione jest zatem sankcjonowanie naruszenia przepisów OpóźTransHandlU, zarówno karami o charakterze administracyjnym (tj. karami pieniężnymi nakładanymi przez Prezesa UOKiK w postępowaniu, którego przebieg został uregulowany w art. 13c–13y OpóźTransHandlU), jak i odpowiedzialnością prywatnoprawną. Wierzycielowi, wobec którego został dokonany czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 17g ZNKU, przysługują roszczenia przewidziane w art. 18 ZNKU, tj. w szczególności roszczenie o odszkodowanie i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jak również roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań. Na uwagę zasługuje także możliwość wystąpienia z roszczeniem o zaniechanie, tj. o zaprzestanie stosowania nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty, bez względu na to, czy w rzeczywistości miało to negatywne konsekwencje dla wierzyciela. Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Zastosowanie znajduje także art. 4421 KC.

Należy mieć nadzieję, że nowelizacja przyczyni się do szybkiego i skutecznego zapewnienia ochrony pokrzywdzonemu wierzycielowi, wobec którego zastosowano nadmiernie wydłużone terminy zapłaty. Powyższe zmiany powinny również pozytywnie wpłynąć na wyeliminowanie nadużywania swobody dużych przedsiębiorców przy zawieraniu transakcji handlowych na niekorzyść wierzyciela należącego do sektora MŚP, którego słabsza pozycja była często wykorzystywana do przyjmowania niekorzystnych warunków umów.


Aleksandra Kieliszek
adwokat, Kancelaria RKKW
  1. Dz.U. z 2019 r. poz. 1649.
  2. T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1010; dalej jako: ZNKU.
  3. T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 118; dalej jako: OpóźTransHandlU.
  4. Dalej jako: MŚP.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kres wydłużaniu terminów zapłaty
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny