Interwencja ustawowa w sporne zagadnienia prawa spółek

A A A

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym1.

 

W zakresie dotyczącym prawa spółek przewiduje on wprowadzenie szeregu nowych przepisów, mających na celu ustawowe rozstrzygnięcie kilku niezwykle kontrowersyjnych zagadnień prawnych.

Działania „fałszywych” organów spółek

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na proponowaną treść art. 41 KSH, zgodnie z którym do czynności prawnych dokonanych lub umów zawartych w imieniu spółki przez jej organ przekraczający zakres umocowania lub przez osobę niebędącą jej organem (tzw. fałszywego piastuna organu) zastosowanie mają znaleźć przepisy dotyczące pełnomocnika działającego bez umocowania lub z przekroczeniem jego granic. Postanowiono zatem przychylić się do licznych głosów przedstawicieli doktryny, zdaniem których brak jest podstaw dla różnicowania skutków prawnych dokonania wadliwej czynności przez „fałszywego” pełnomocnika i „fałszywy” organ spółki.

Skład zarządu spółki partnerskiej

W odniesieniu do spółek partnerskich, jako spółek osobowych, proponuje się, aby członkiem zarządu takiej spółki musiał być co najmniej jeden partner. Pozostałymi członkami zarządu mogłyby być osoby trzecie. Proponuje się zatem rozstrzygnięcie ograniczające dowolność w tym zakresie.

Kapitał rezerwowy w sp. z o.o.

W przypadku spółek z o.o. proponuje się, aby ewentualne agio (nadwyżkę ponad wartością nominalną obejmowanych udziałów) można było przeznaczać także na kapitał rezerwowy, a nie tylko (jak jest obecnie) na kapitał zapasowy. Celem projektodawcy jest „uwolnienie” agio poprzez dopuszczenie do korzystania przez spółkę z nadwyżki pieniężnej, a nie „zamrożenie” jej w kapitale zapasowym. Dodatkowo proponuje się, aby o użyciu kapitału rezerwowego mógł decydować zarząd lub rada nadzorcza spółki – o ile takie rozstrzygnięcie zostanie przewidziane w umowie spółki. W zamierzeniu projektodawcy ma się to przyczynić do łatwiejszego finansowania działalności spółki.

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Przedstawiony projekt zawiera również rozwiązanie, zgodnie z którym zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji następuje przez zmianę dokonaną według ogólnych reguł KC, a nie w trybie właściwym dla dokonywania zmian umowy spółki przewidzianym w art. 255 § 1 w zw. z art. 246 § 1 KSH dla spółek wpisanych już do rejestru (tj. w trybie uchwały podejmowanej co do zasady większością 2/3 głosów).

Rezygnacja piastunów organów spółki kapitałowej

Należy również podkreślić, że zgodnie z ogłoszonym projektem ustawy członkowie zarządów spółek kapitałowych swoje oświadczenia o rezygnacji powinni składać spółce (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji biernej spółki), a nie np. zgromadzeniu czy radzie nadzorczej spółki. Proponuje się też, aby jedyny członek zarządu lub wszyscy członkowie zarządu składający rezygnacje jednocześnie powiadamiali o swojej rezygnacji sąd rejestrowy (art. 202 § 6 oraz art. 369 § 7 KSH). Rozwiązanie to ma na celu zapobiec istnieniu osób prawnych bez organów właściwych do ich reprezentowania.

Warto również dodać, że zgodnie z przygotowanym projektem ustawy członek rady nadzorczej powinien składać oświadczenie o rezygnacji spółce, a nie organowi, który go powołał. Uznaje się, że reguła ta powinna obowiązywać zarówno w spółce z o.o., jak i spółce akcyjnej.

 

Prace legislacyjne nad ww. projektem ustawy są w toku.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Zob. legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460617 2460617
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Interwencja ustawowa w sporne zagadnienia prawa spółek
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny