Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

A A A

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym1, która ma uchylić dotychczas obowiązującą ustawę z 6.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego2. Projekt ten przewiduje powstanie funduszu gwarancyjnego na wzór funduszy bankowego, ubezpieczeniowego czy też turystycznego. Celem zmian ma być podniesienie poziomu ochrony nabywców mieszkań oraz domów poprzez lepsze zabezpieczenie ich wpłat na wypadek upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy.


Deweloper w zamierzeniu nowej ustawy deweloperskiej przy zakupie przez klienta mieszkania miałby płacić niewielką składkę na fundusz deweloperski. Tak wpłacane pieniądze będą wykorzystywane chociażby w przypadku bankructwa firmy budowlanej, odstąpienia klienta od umowy z winy dewelopera lub bankructwa banku. Fundusz dawałby klientom szansę odzyskania wpłaconych przez nich pieniędzy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 projektu nowej ustawy deweloperskiej deweloper ma obowiązek zapewnić nabywcom co najmniej jeden ze środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę: otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy lub zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Zgodnie z ust. 2 powyższego przepisu deweloper ma obowiązek dokonywać terminowych wpłat składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny3, a wpłata składek ma być niezależna od rodzaju prowadzonego przez dewelopera rachunku.

DFG ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z art. 46 ust. 2 projektu nowej ustawy deweloperskiej środki DFG mają pochodzić m.in. ze składek należnych od deweloperów czy też z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz przychodów z lokat środków DFG.

Podstawą wyliczenia wysokości składki na DFG jest wartość wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Maksymalna wysokość stawki procentowej nie może jednak przekraczać:

– 3% w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego lub

– 0,6% w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.


Samo ustalenie wysokości stawek procentowych ma leżeć w gestii ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Wypłata środków z DFG na rachunek nabywcy ma następować m.in. w takich przypadkach, jak upadłość dewelopera, skorzystanie przez nabywcę z ustawowego prawa odstąpienia od umowy czy też upadłość banku prowadzącego rachunek powierniczy.


Deweloperzy krytycznie podchodzą do pomysłu wprowadzenia DFG do polskiego systemu prawnego, zapowiadając, że przyczyni się on do wzrostu cen mieszkań.

Innym wprowadzanym przez projektowaną ustawę novum jest uregulowanie opłaty rezerwacyjnej – opłaty pobieranej często przy zawieraniu umowy rezerwacyjnej, której wysokość ma być dla wszystkich jednakowa. Pobieranie opłaty rezerwacyjnej do tej pory należało do deweloperów, a co za tym idzie – jej wysokość była różna. Zgodnie z projektem nowej ustawy deweloperskiej wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Obecnie, jak podaje się opinii publicznej, stawka opłat rezerwacyjnych sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w przypadku upadłości dewelopera nabywca tę kwotę traci. Według nowych rozwiązań, gdy klient nie otrzyma kredytu na zakup mieszkania, opłata rezerwacyjna ma mu zostać zwrócona.

Omówione powyżej rozwiązania nie wyczerpują całej materii projektu nowej ustawy deweloperskiej. Innymi przykładowymi nowościami są: objęcie wynikającą z ustawy ochroną garaży, obowiązek uzyskania przez dewelopera zgody banku na bezobciążeniowe ustanowienie i przeniesienie prawa do nieruchomości przy rozpoczęciu sprzedaży mieszkań czy też obowiązek udostępniania prospektu informacyjnego od początku sprzedaży.


Joanna Domżał - aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW
1 Zob. legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312251/katalog/12513237 12513237; dalej jako: projekt nowej ustawy deweloperskiej.

2 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1805.

3 Dalej jako: DFG.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny