Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

A A A

W dniu 13.10.2019 r. zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych1. Oznacza to nowe obowiązki dla większości spółek handlowych w zakresie zgłaszania danych o beneficjentach rzeczywistych, a jednocześnie powszechną możliwość zapoznania się z tymi danymi, które są publiczne i jawne.


Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciw­działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2 za beneficjentów rzeczywistych uznaje się osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby fizyczne, w których imieniu nawiązywane są stosunki gospodarcze lub prowadzona jest transakcja okazjonalna. W stosunku do spółki za beneficjenta rzeczywistego może być uznany wspólnik bądź akcjonariusz posiadający 25% udziałów lub akcji lub liczby głosów w organie stanowiącym. W określonych przypadkach może to też być osoba zajmująca stanowisko kierownicze.

Zgodnie z TerroryzmU do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyłączeniem spółek publicznych. Od 1.3.2020 r. do zgłaszania informacji będą również zobowiązane proste spółki akcyjne.

Spółki będą zobowiązane do przekazywania do Rejestru identyfikujących je danych, takich jak: firma, forma organizacji, siedziba, numer KRS i numer NIP. Z kolei w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych obowiązkowe będzie zgłoszenie danych w postaci imienia i nazwiska takiej osoby, obywatelstwa, państwa zamieszkania, numeru PESEL lub w przypadku jego braku – daty urodzenia, informacji o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Obowiązek przekazywania danych do Rejestru w imieniu spółek spoczywa na osobach uprawnionych do jej reprezentacji. Oprócz zgłaszania stosownych informacji istnieje również obowiązek aktualizacji danych w rejestrze w terminie 7 dni od ich zmiany. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą formularza elektronicznego. Zgłoszenie opatruje się podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości zgłaszanych informacji.

Termin na przekazanie informacji wynosi 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (termin ten dotyczy spółek wpisanych do KRS po 13.10.2019 r.). Do tego terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Dla spółek, które do KRS zostały wpisane przed 13.10.2019 r., termin na zgłoszenie tych danych wynosi 6 miesięcy od dnia utworzenia Rejestru, tj. do 13.4.2020 r. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji w terminie może zostać na spółki nałożona kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł.

 

Zgłoszenia można dokonywać na stronie: www.podatki.gov.pl/crbr/.


Katarzyna Sieliwonik
aplikant adwokacki, Kancelaria RKKW
1 Dalej jako: Rejestr.

2 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.; dalej jako: TerroryzmU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Katarzyna Sieliwonik
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny