Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Instytucja skargi pauliańskiej, w swym zasadniczym kształcie zrodzona ponad 2200 lat temu, zakorzeniła się głęboko w kulturze prawnej jednoczącej się współcześnie Europy kontynentalnej. Dotyczy to w pełni również Polski, w której instytucja ta przeżywa prawdziwy renesans, zarówno w sferze...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Założeniem niniejszego opracowania jest...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2)1 otworzyła europejski rynek płatniczy na usługi świadczone przez tzw. dostawców trzecich (TPP)2. Część nowych regulacji stanowi owoc wieloletniej faktycznej działalności TPP w tym obszarze. Dotyczy to usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS)3...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Zagadnienie przynależności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością2 do majątku wspólnego małżonków w sytuacji, gdy środki na ich pokrycie pochodzą z majątku wspólnego, a tylko jeden z małżonków jest stroną czynności ich objęcia, nie zostało kompleksowo uregulowane przez ustawodawcę3. W...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację przedstawionej w numerze 1/2020 problematyki realizacji międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Zdaniem autorki istnieją dwie główne przyczyny prowadzące do rozbieżności i problemów związanych z praktycznym...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304