Procedura recenzowania

 1. Do artykułów przysyłanych do redakcji przez absolwentów wydziałów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów powinna być dołączona rekomendacja (recenzja) opiekuna naukowego.
 2. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji Monitora Podatkowego poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 3. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium recenzentów) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma.
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 3 niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 5. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 6. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 8. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 9. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248