Zwrot VAT w terminie 25 dni

Wyrok NSA z 30.11.2015 r., I FSK 1292/14

Monitor Podatkowy | 1/2016
Moduł: prawo podatkowe

Artykuł 87 ust. 6 pkt 1 VATU nie narusza także zasady proporcjonalności i neutralności podatku od towarów i usług, gdyż przedsiębiorca niespełniający warunku z tego przepisu i tak otrzyma zwrot VAT w standardowym terminie 60 dni, zgodnie z podstawową w tym względzie regulacją art. 87 ust. 2 VATU. Ponownie należy podkreślić, że norma z art. 87 ust. 6 pkt 1 VATU stanowi wyjątek od podstawowej reguły, a wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco. (...) Podatnik, który nie spełni wszystkich warunków z art. 87 ust. 6 pkt 1 VATU, otrzyma zwrot w terminie 60 dni, stąd nie można uznać, by analizowany przepis zmuszał podatnika do poniesienia ciężaru ekonomicznego podatku VAT, czy ustanawiał nieproporcjo­nalny środek.

Wyrok NSA z 30.11.2015 r., I FSK 1292/14

Z uzasadnienia: Zaskarżonym wyrokiem z 15.4.2014 r., III SA/Wa 2374/13, WSA w Warszawie (dalej: sąd I instancji), po rozpoznaniu skargi M.C. (dalej: skarżący) na interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: organ podatkowy) z 24.5.2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację (...). Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że pytanie skarżącego dotyczyło tego, czy w przypadku gdy zapłata za faktury zakupowe następuje w drodze potrącenia, przysługuje mu – na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: VATU) – zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni. Zdaniem skarżącego odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca, gdyż przyspieszony zwrot dotyczy VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, lecz brak jest konieczności dokonania zapłaty w gotówce lub przelewem, a zapłata przez potrącenie wzajemnych wierzytelności jest równoznaczna w skutkach prawnych z zapłatą, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, dalej: SGospU). Stanowisko to organ podatkowy uznał za nieprawidłowe. Zdaniem organu z art. 22 SGospU wynika, że skorzystanie z uprawnienia wskazanego w art. 87 ust. 6 pkt 1 VATU wymaga bezwzględnie dokonania zapłaty za zakupy gotówką bądź przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego. Sąd I instancji uwzględnił skargę skarżącego, stwierdzając, że dokonana przez organ w zaskarżonej interpretacji wykładnia przepisów prawa materialnego pomija kwestię ­wygasania świadczeń pieniężnych w formie innej niż zapłata, np. przez kompensatę wzajemnych wierzytelności w drodze potrącenia (art. 498 KC). Z art. 87 ust. 6 pkt 1 VATU wynika, że chodzi o VAT naliczony wynikający z kwot należności, które uregulowano, zobowiązanie spełniono, a jeśli pomiędzy stronami nastąpiły rozliczenia pieniężne, to musi zostać spełniony warunek dotyczący, przy przekroczeniu ustalonej kwoty, zapłaty przez rachunek bankowy. Biorąc pod uwagę z jednej strony prawo podatnika do zwrotu podatku w rozsądnym terminie (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2001 r. w sprawie C-78/00), z drugiej strony zaś możliwość ustalania przez państwo członkowskie warunków tego zwrotu, należy dojść do wniosku, że interpretacja dokonana przez organ narusza wskazane prawo podatnika w sytuacji dokonania rozliczenia z wystawcą faktury w formie niepieniężnej. Zdaniem sądu należności mogą być zapłacone w każdy przewidziany prawem sposób np. przez faktora, czy w formie kompensaty należności, a tylko w przypadku uregulowania należności w formie pieniężnej (którą potrącenie nie jest) należy respektować wymóg z art. 22 SGospU. (...) Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono, że został wydany z (...) naruszeniem art. 86 ust. 6 pkt 1 VATU przez jego błędną wykładnię i uznanie, że zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni jest możliwy w przypadku, gdy zapłata następuje przez potrącenie wzajemnych należności. (...)