Zwolnienie z VAT usługi pośrednictwa w sprzedaży udziałów

Wyrok NSA z 12.12.2019 r., I FSK 1279/17

Monitor Podatkowy | 6/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.6.8


Celem zawartej umowy jest znalezienie nabywcy na przeznaczony do sprzedaży pakiet udziałów Banku w E., co stanowi element konstytuujący usługę pośrednictwa. Po drugie, wszystkie czynności, które w ramach zawartej umowy wykonywać ma na rzecz skarżącej M., związane są bezpośrednio i nierozłącznie z usługą pośrednictwa w sprzedaży pakietu udziałów. (...) Po trzecie, działając z upoważnienia skarżącego, M. zaangażowany był w proces identyfikacji potencjalnych nabywców, uczestniczył w negocjacjach oraz dokonywał analizy ofert kupna udziałów celem skutecznej realizacji transakcji. (...) Wskazane czynności typowe są dla świadczenia usługi pośrednictwa.

Wyrok NSA z 12.12.2019 r., I FSK 1279/17