Zwolnienie z VAT importu okazjonalnego

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29.10.2019 r., I SA/Bd 487/19

Monitor Podatkowy | 6/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.6.5

Mając na uwadze treść art. 52 powołanej ustawy oraz art. 143 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE w zw. z art. 1 Dyrektywy 2006/79/WE w kontekście miejsca opodatkowania importu towarów należy stwierdzić, że ustawodawca, wskazując w treści art. 52 ustawy, że osoba fizyczna, dla której przeznaczone są towary powinna przebywać na terytorium Polski, nie zawęża zakresu implementowanego zwolnienia. Zarówno z art. 143 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE, jak i z art. 52 ustawy wynika, że przywóz powinien nastąpić do osoby prywatnej w państwie członkowskim przywozu towarów. (...) Zatem tylko w przypadku gdy import towarów jest dokonywany w Polsce, a osoba fizyczna, dla której przeznaczone są te towary, przebywa na jego terytorium i przy tym zostaną spełnione warunki wskazane w art. 52 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 tegoż artykułu, zwolnienie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, znajduje zastosowanie.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 29.10.2019 r., I SA/Bd 487/19