Zmiany w sposobie opodatkowania SKA w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2014

Monitor Podatkowy | 3/2014
Moduł: prawo podatkowe
Stephan Kudert, Agnieszka Kopeć
Zmiany w sposobie opodatkowania SKA w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2014

Artykuł ma na celu ukazanie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z uczestnictwa w SKA według nowych przepisów. W pierwszej kolejności autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy polskiemu ustawodawcy udało się stworzyć regulację zrozumiałą dla podatnika oraz umożliwiającą mu swobodne jej stosowanie. W tym celu dokonana zostanie krytyczna analiza przepisów wskazująca luki prawne mające w konsekwencji wpływ na niedookreśloność odpowiednich przepisów prowadzącą do ich rozbieżnej i niespójnej interpretacji. Cel ustawodawcy polegający na zapewnieniu sprawiedliwości podatkowej, której wynikiem jest, podobnie jak w przypadku wspólników spółki jawnej oraz spółki komandytowej, jednokrotne opodatkowanie dochodu komplementariusza, w niektórych konstelacjach nie jest możliwy do osiągnięcia. Ponadto w artykule dokonana zostanie analiza zgodności nowo przyjętych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Wstęp Dnia 28.11.2013 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa, która weszła w życie 1.1.2014 r., przewiduje m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1 (dalej: PDOPrU) spółek komandytowo-akcyjnych (dalej: SKA). Przesłanką przyjętego w ustawie kierunku jest dążenie do wyeliminowania przejawów tzw. agresywnej polityki optymalizacji podatkowej2 oraz zapewnienie pełniejszej realizacji, wywodzonej z art. 84 Konstytucji RP, zasady sprawiedliwości podatkowej. W wyniku postanowień zawartych w ustawie3 zmieniającej PDOPrU oraz ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU) SKA stały się płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a opodatkowanie następuje, podobnie jak to było dotychczas, w spółce akcyjnej czy też spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na dwóch poziomach. Jednakże, zgodnie z przyjętymi przez ustawodawcę założeniami, w stosunku do zysków osiąganych przez komplementariusza przewidziany został mechanizm unikania podwójnego opodatkowania, polegający na możliwości odliczenia od zryczałtowanego podatku od dywidendy kwoty odpowiadającej podatkowi PDOPr zapłaconego przez SKA od własnych dochodów, w części przypadającej na jego udział w spółce. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z uczestnictwa w SKA według nowych przepisów. W pierwszej kolejności autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy polskiemu ustawodawcy udało się stworzyć regulację zrozumiałą dla podatnika oraz umożliwiającą mu swobodne jej stosowanie. W tym celu dokonana zostanie krytyczna analiza przepisów wskazująca luki prawne mające w konsekwencji wpływ na niedookreśloność odpowiednich przepisów prowadzącą do ich rozbieżnej i niespójnej interpretacji. Cel ustawodawcy polegający na zapewnieniu sprawiedliwości podatkowej, której wynikiem jest, podobnie jak w przypadku wspólników spółki jawnej oraz spółki komandytowej, jednokrotne opodatkowanie dochodu komplementariusza, w niektórych konstelacjach nie jest możliwy do osiągnięcia. Ponadto w artykule dokonana zostanie analiza zgodności nowo przyjętych regulacji z prawem Unii Europejskiej.