ZMIANY W PRAWIE – marzec 2019

Monitor Podatkowy | 4/2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług | Ustawa z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | Ustawa z 21.2.2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw | Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.2.2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu


Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług

Rozporządzenie zmieniło obecnie obowiązującą wersję deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, która stanowiła załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług. Nowy wzór dostosował treść do zmieniających się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji zmieniła się treść objaśnień nr 5 i 6. Nowa treść objaśnienia nr 5 uwzględnia nową podstawę prawną, tj. art. 146aa ust. 1 pkt 1, zamiast dotychczasowego art. 146a. Analogiczne zmiany dotknęły objaśnienia numer 6, gdzie również wskazano nową podstawę prawną, tj. art. 146aa ust. 1 pkt 2, który zastąpił również dotychczas wskazany art. 146a. We wzorze deklaracji uwzględniono także aktualne pub­likatory wymienionych w nim ustaw. Co istotne, odstąpiono od wymogu podawania we wzorach numeru REGON oraz od obowiązku podania poczty w części B.2. Wejście w życie: 6.3.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 415

Ustawa z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Niniejsza ustawa zmieniająca została podyktowana nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (art. 28) w zakresie zastąpienia stosowanych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie (ujednolicenie kodów CN). Powyższa zmiana określiła, że zwrot części podatku będzie przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, zamiast kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wprowadzono więc trochę inny katalog towarów, od nabycia których będzie można otrzymać zwrot podatku. Zaktualizowany katalog pomijał jednak olej napędowy klasyfikowany do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, tj. olej napędowy B7 powszechnie występujący w obrocie. Niniejsza ustawa, poprzez wprowadzenie zmian do art. 1 ustawy zmienianej, umożliwia uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Ponadto na mocy przepisów przejściowych decyzje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być zmieniane na wniosek producenta rolnego albo z urzędu, w celu przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19. Wprowadzone rozwiązanie jest korzystne dla producentów rolnych przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku mieszczącego się w kodach określonych w ustawie. Wejście w życie: 6.3.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 428

Ustawa z 21.2.2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ustawa zmieniająca wprowadza zmiany polegające na:
1) doprecyzowaniu, że ceny i stawki opłat w określonych wysokościach należy stosować wobec odbiorców końcowych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13a ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne, co jest zgodne z pozostałymi przepisami nowelizowanej ustawy; 2) doprecyzowaniu, że obowiązek określony w art. 5 zmienianej ustawy dotyczy wszystkich rodzajów umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym; 3) usunięciu z art. 5 obowiązku dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, polegającego na określeniu na 2019 r. cen i stawek za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stasowane 31.12.2018 r.; 4) zmianie terminu, do którego przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną będzie obowiązane dokonać zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej; 5) umożliwieniu ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na Towarowej Giełdzie.

Wejście w życie: 20.3.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 412

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.2.2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Rozporządzenie reguluje, które dane należy umieszczać obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD oraz szczegółowy zakres informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD i e-DD w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak też przemieszczeniem wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Co więcej, wskazany został sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu, a także strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD oraz e-DD w Systemie, oraz szczegółowe przypadki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu. Zasadniczo jednak rozporządzenie powiela regulacje określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22.2.2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz.U. poz. 388), w zakresie regulacji dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy rozporządzenie. Co istotne, rozporządzenie realnie normuje wykorzystanie funkcjonalności systemu EMCS. Wejście w życie: 2.3.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 404

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego

Rozporządzenie zmienia § 1 rozporządzenia zmienianego poprzez wskazanie, że właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z decyzji lub postanowienia wydanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy określać na podstawie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby zobowiązanego w dniu wydania decyzji lub postanowienia. Ponadto, w przypadku gdy miejsce zamieszkania lub siedziby zobowiązanego w dniu wydania decyzji lub postanowienia znajduje się poza terytorium RP, to wierzycielem będzie właściwy naczelnik urzędu skarbowego ze względu na adres siedziby odpowiednio Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Efektem wprowadzonych rozwiązań ma być zapewnienie sprawnego wykonywania funkcji wierzyciela zobowiązań podatkowych przez Skarb Państwa spójnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Ustawa w przeważającej mierze weszła w życie 1.1.2019 r. Wejście w życie: 28.2.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 380


Opracowanie: Jakub Ziętek, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP