ZMIANY W PRAWIE – marzec 2017

Monitor Podatkowy | 4/2017

Weszły w życie:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianami zawartymi w ustawie z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji VAT-14, wraz z załącznikiem VAT-14/A, które mają zastosowanie w przypadku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Nowy wzór obowiązuje od 1.3.2017 r. Rozporządzenie weszło w życie z 1.3.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 407

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.2.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Dnia 27.2.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2016 r. do 31.12.2017 r. Z uwagi na wprowadzone przepisy należności umorzone w latach 2016––2017 przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące:
1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkal­nego, 2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 4) odsetek od ww. należności oraz 5) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego
nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie należy ich wykazywać w rocznych ­zeznaniach podatkowych składanych za te lata. Gminy nie mają obowiązku wykazania tych należności na formularzu PIT-8C. W przypadku gdy podatnik złożył już zeznanie podatkowe za 2016 r., w którym ujęto te należności, możliwe jest dokonanie korekty rozliczeń. Rozporządzenie weszło w życie 28.2.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 380

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.2.2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w systemie oraz w E-AD

Nowe rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym obowiązuje w związku z wprowadzeniem, od 1.3.2017 r., reformy w zakresie Krajowej Administracji Skarbowej. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji, które nie są automatycznie zapewnione przez System (tj. krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz przesyłania m.in. elektronicznych dokumentów e-AD i raportów odbioru), a które powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone; 2) dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z 24.7.2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.Urz. UE L 197 z 29.07.2009, s. 24, z późn. zm.), które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD; 3) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu; 4) strukturę lokalnego numeru referencyjnego; 5) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.
Rozporządzenie weszło w życie z 1.3.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 388