ZMIANY W PRAWIE – Lipiec 2018

Monitor Podatkowy | 8/2018

Weszły w życie: 

Ustawa z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa modyfikuje kilka regulacji, które zaczęły obowiązywać od 1.1.2018 r. Najważniejsze obszary zmian dotyczą:
• uprawnienia do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych – dodany pod koniec 2017 r. katalog rodzajów działalności twórczej, której wykonywanie jest warunkiem korzystania z 50% kosztów, budził wątpliwości interpretacyjne, więc dokonano przeredagowania i dodano kilka dziedzin m.in. w zakresie inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych, działalności naukowej i prowadzonej na uczelni działalności dydaktycznej; • zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych – doprecyzowano, że odroczenie opodatkowania do momentu zbycia akcji może dotyczyć również dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc i Polski (zmiana ma przede wszystkim umożliwić stosowanie zasad określonych w art. 24 ust. 11 i następnych do akcji spółek polskich, które zostały wykluczone po nowelizacji z końca 2017 roku); • zasad zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn – nowy przepis pozwoli na zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy środki te wykorzystywane przez darczyńcę były przez niego amortyzowane; • poprawy redakcji przepisów PDOPrU w celu wyeliminowania niepożądanych interpretacji, zgodnie z którymi opodatkowaniu miałoby podlegać wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych; • opodatkowania wygranych uzyskanych w grach: na automatach, w karty, w kości, cylindrycznych, bingo pieniężne i bingo fantowe w celu zagwarantowania jednolitego traktowania uczestników legalnych gier kasynowych niezależnie od podmiotu urządzającego grę.
Większość zmian znajduje zastosowanie ze skutkiem wstecznym, tj. do dochodów uzyskanych od 1.1.2018 r. Wyjątek stanowi ostatnia wskazana zmiana, która znajduje zastosowanie od dnia wejścia w życie ustawy. Data wejścia w życie ustawy: 19.7.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1291

Ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawą wprowadzono tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego rozwiązania jest dokonywanie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym przez eliminację ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów i nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę. Data wejścia w życie ustawy: 1 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 62

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.7.2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenia określają nowy wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Data wejścia w życie rozporządzeń: 6.7.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1300–1301

Ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich regulacji do przepisów europejskich, a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z perspektywy osób wykonujących czynności doradztwa podatkowego ważną zmianą wprowadzaną przez ustawę jest ograniczenie zakresu, w jakim adwokaci, radcy prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Status tzw. instytucji obowiązanej nie będzie nadawany radcom prawnym, prawnikom zagranicznym oraz doradcom podatkowym ­wykonującym zawód w ramach stosunku pracy w podmiotach innych niż spółki wskazane w ustawie z 6.7.1982 r. o radcach prawnych oraz w ustawie z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym. Data wejścia w życie ustawy: 13.7.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 723

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.4.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rozporządzeniem dostosowano wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M wraz z objaśnieniami do przepisów o mechanizmie podzielonej płatności. Data wejścia w życie rozporządzenia: 1.7.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 856

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania, dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu, dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w VATU, rodzaje dokumentów oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem, okres, na który jest wydawane potwierdzenie, i zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu. Data wejścia w życie rozporządzenia: 7.7.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1206
Opracowanie: Arnold Kowalski, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP