Zasady wymierzania sankcji podatkowych w świetle znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej

Monitor Podatkowy | 12/2018
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.18.12.2
Wojciech Maruchin

Jednym ze skutków uchwalenia przepisów ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw1 jest wprowadzenie do przepisów Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU)2 regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio do nakładania na podatników lub płatników sankcji podatkowych. Zgodnie z wolą ustawodawcy mogą być one wymierzane tym podmiotom poprzez stosowanie nowych regulacji prawnych zawartych w Rozdziale 6a zatytułowanym Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.


SUMMARY

Rules of tax sanctions in the light of amended regulations of tax ordinance The lawmaker introduced new laws to regulations of tax ordinance which includes legal regulations regarding new tax sanction. The article discusses subject and object scope of tax sanctions in a form of “additional tax obligation”. During its analysis an attention was drawn to obligations incumbent on taxpayers and payers. Violation of these obligations may lead to: avoiding taxes, not following rules of market price in regard to using regulations of transfer prices or not using means limiting contractual tax benefits. A crucial element of new sanction regulations is for the lawmaker to declaim for using alleged bad faith in regard to entrepreneurs running economic activity in the scale of more than “small”. The consequence of introducing new sanction regulations is for the lawmaker to determine the rules of setting the level of imposed tax sanctions and the rules of using reduced sanction rates.In the process of administering tax sanctions it is important to set rules of statute of limitations in regard to imposing analyzed tax sanctions by the authorities. Key words new tax sanction • “additional tax obligation” • violation of tax obligations • taxpayers • entrepreneurs • persons not running economic activity • payer • avoiding taxes • principle of market price • transfer prices • means limiting contractual benefits • “proper action” • setting level of imposed tax sanctions • reduced sanction rate • using tax and penal fiscal sanctions • statute of limitations in regard to impose tax sanctions