Zasady opodatkowania VAT usług własnych świadczonych przez przedsiębiorstwa turystyczne

Monitor Podatkowy | 3/2013

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25.10.2012 r. w sprawie C-557/11 Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 25.10.2012 r. w sprawie C-557/11 Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie w ramach wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA).

Stan faktyczny

Rozstrzygnięcie TSUE dotyczyło zasad opodatkowania podatkiem VAT usług własnych świadczonych przez biura podróży.

Od 2007 r. Maria Kozak prowadziła własne biuro podróży i świadczyła bezpośrednio na rzecz podróżnych usługi turystyczne, w skład których wchodziły usługi zakwaterowania i wyżywienia nabywane od innych usługodawców oraz usługi przewozu zapewniane przez podatniczkę w ramach własnej działalności. Wszystkie wymienione wyżej usługi objęte były jednym wynagrodzeniem ryczałtowym.

Podatniczka ustalając wysokość podatku VAT w stosunku do nabywanych usług obcych, stosowała szczególną procedurę opodatkowania przeznaczoną dla biur podróży, przyjmując za podstawę opodatkowania marżę biura podlegającą 22% podatkowi VAT. Natomiast usługi własne opodatkowywała na zasadach ogólnych, obejmując je obniżoną 7% stawką VAT przewidzianą dla usług przewozu pasażerów.

Z taką interpretacją przepisów VAT nie zgodziły się organy podatkowe, stwierdzając, że usługi przewozu są elementem usługi złożonej, tj. usługi turystycznej, i powinny być opodatkowane taką samą stawką jak pozostałe elementy usługi głównej, tj. podstawową stawką w wysokości 22%.

Pytanie prejudycjalne

Podatniczka zakwestionowała stanowisko organów podatkowych i złożyła skargę do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie podzielił wykładni przepisów podatkowych przedstawionej przez skarżącą. W rezultacie sprawa trafiła do NSA, który powziąwszy wątpliwości co do prawidłowości rozstrzygnięcia WSA, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. We wniosku skierowanym do Trybunału NSA zastanawiał się, czy usługa własna przewozu wykonywana przez biuro podróży w ramach usługi turystycznej, z tytułu której biuro pobiera wynagrodzenie ryczałtowe i opodatkowanej na podstawie procedury szczególnej, stosowanej przez przedsiębiorstwa turystyczne, podlega – jako element konieczny do wykonywania całokształtu świadczenia – opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi głównej czy stawką obniżoną właściwą dla usługi przewozu.

Rozstrzygnięcie TSUE

Analizując przedmiotową sprawę, TSUE wskazał, że procedura opodatkowania biur podróży jest procedurą szczególną przewidującą uregulowania specyficzne dla działalności przedsiębiorstw turystycznych, będące jednocześnie odstępstwami od reguł ogólnych opodatkowania VAT.

Procedurę tę stosuje się do transakcji dokonywanych przez przedsiębiorstwa turystyczne, o ile ci przedsiębiorcy w ramach takiej transakcji występują we własnym imieniu oraz gdy posługują się towarami i usługami wyświadczonymi przez inne podmioty. Jak zaznaczył Trybunał, z brzmienia przepisów regulujących te kwestie wynika, że procedura ta ma zastosowanie wyłącznie do świadczeń nabywanych od innych podatników.

Podstawowym celem wprowadzenia takiego sposobu rozliczania transakcji przez biura podróży było uniknięcie trudności, które mogłyby się pojawić po stronie podmiotów gospodarczych w przypadku stosowania do świadczeń obejmujących usługi nabywane od podmiotów trzecich zasad ogólnych VAT. Stosowanie reguł ogólnych z uwagi na wielość miejsc i lokalizacji świadczonych usług mogłoby stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności.

Trybunał podkreślił, że orzekał już w przeszłości co do zasad stosowania szczególnej procedury opodatkowania biur podróży, wskazując, iż mają one zastosowanie wyłącznie do usług nabywanych od podmiotów trzecich. W konsekwencji procedury tej nie można stosować do usług przewozu świadczonych w ramach działalności własnej przedsiębiorstwa turystycznego. Usługi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych mających zastosowanie do przedsiębiorstw transportowych.

Pojęcie „pojedynczej usługi”, którym posługują się ­przepisy regulujące przedmiotową procedurę szczególną, obejmuje tylko świadczenia nabywane od innych podatników.

W związku z powyższym TSUE stwierdził, że okoliczność wskazana przez sąd krajowy, zgodnie z którą usługa własna przewozu jest niezbędna do świadczenia podróżnym kompleksowej usługi turystycznej, jest bez znaczenia. Niezależnie od faktu, czy tę usługę można uznać za element niezbędny do świadczenia „pojedynczej usługi”, czy też nie, podlega ona opodatkowaniu na zasadach właściwych dla usług przewozu.

W konsekwencji TSUE orzekł, że usługi własne przewozu świadczone przez podatniczkę nie podlegają szczególnej procedurze opodatkowania transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa turystyczne. Zastosowanie w takim przypadku mają zasady ogólne opodatkowania VAT, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku.

Opracowanie: Andrzej Dębiec, radca prawny w Hogan Lovells