Zasady kwalifikacji prawnej przestępstw i wykroczeń skarbowych

Zasady kwalifikacji prawnej przestępstw i wykroczeń skarbowych

Monitor Podatkowy | 4/1996
Moduł: prawo karne, prawo podatkowe
Wiesław Nuszkiewicz

Kwalifikacja prawna przestępstw i wykroczeń skarbowych nie należy do czynności łatwych, ze względu na ogólny, często nawet blankietowy charakter większości przepisów szczegółowych UKS, przewidujących sankcje karne. Ocena prawna tych czynów, nie oparta na przepisach prawa dewizowego, celnego, podatkowego i ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych _ nie byłaby oceną trafną i właściwą.Publikacja naświetla w sposób przystępny istotę tego zagadnienia.

I. Kryteria kwalifikacji prawnej czynów zagrożonych karą.

1. Kwalifikacja prawna przestępstw i wykroczeń skarbowych zależy od trzech podstawowych elementów:

  • znamion czynu
  • rozmiaru szkody i
  • rodzaju winy sprawcy.

Za przyjęciem takiego kryterium (i trafnością takiego podziału) - przemawia konstrukcja prawna wszystkich przepisów szczegółowych UKS, przewidujących sankcje karne.

Znamiona czynu - są to cechy zewnętrzne każdego przestępstwa i wykroczenia skarbowego. Znajdują one swój wyraz w ,,opisach czynów'' zawartych w dyspozycjach każdego przepisu szczegółowego ustawy, przewidującego sankcje karne (jak w art. 47 § 1, w art. 80 § 1, w art. 92 § 1, w art. 117 § 1 UKS).

Ze względu na specyfikę spraw karnych skarbowych - treść tych znamion uzupełniają powiązane z ustawą karną skarbową naruszone przez sprawcę przepisy prawa dewizowego, celnego, podatkowego oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych (a mówiąc ściślej zawarte w przepisach tych ustaw - nakazy i zakazy).

Rozmiar szkody określają: