Zasada dążenia do ustalenia źródeł pochodzenia przychodów (dochodów) a dochody nieujawnione

Monitor Podatkowy | 4/2016
Moduł: prawo podatkowe
Dariusz Strzelec
Zasada dążenia do ustalenia źródeł pochodzenia przychodów (dochodów) a dochody nieujawnione

Konstruując nową formułę ustalania przychodów nieujawnionych ustawą z 16.1.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 251), zdefiniowano poszczególne pojęcia, podlegające analizie elementy pozwalające stwierdzić, czy względem danego podatnika zasadne jest zastosowanie opodatkowania sankcyjnego1. Problem, który na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów często się pojawiał, wiązał się z rozstrzygnięciem, czy ujawnienie w trakcie kontroli lub postępowania – bądź przez organ, bądź też samego podatnika – dochodów dotychczas niewykazywanych do celów podatkowych – skutkować będzie ich opodatkowaniem na zasadach ogólnych, właściwych dla źródła, z którego pochodzą, czy przy zastosowaniu stawki sankcyjnej?