Zapobieganie wyłudzeniom skarbowym – analiza zmian w prawie podatkowym

Monitor Podatkowy | 5/2018
Moduł: prawo podatkowe, prawo karne
Wojciech Maruchin
Zapobieganie wyłudzeniom skarbowym – analiza zmian w prawie podatkowym

Ustawodawca wprowadził do kilku ustaw wchodzących w skład polskiego prawa podatkowego nowe przepisy, których celem jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zmiany te stanowią bardzo ważne dopełnienie nowelizacji przepisów bazowych odnoszących się m.in. do takich podmiotów świadczących usługi finansowe, jak banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W nowelizowanych przepisach objętych badaniami zdefiniowano krąg podmiotów, na które zostały nałożone nowe obowiązki, a także ich zakres przedmiotowy. Konsekwencją ich wprowadzenia jest nadanie szczególnych uprawnień Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS) oraz naczelnikom urzędów celno-skarbowych i skarbowych, a także możliwość korzystania z danych lub informacji objętych dotychczas tajemnicą bankową bądź skarbową. W artykule przeanalizowano także nowe zasady wymierzania osobom popełniającym czyny zabronione sankcji karnych za naruszenie ciążących na nich obowiązków.


SUMMARY

Counteracting tax extortions – analysis of changes in tax law The legislator introduced to several acts, which are a part of Polish tax law, new regulationsofwhich the aim is to counteract using financial sector for tax extortions. These changes are an important complement to the amending of basis regulationsrelating to, i.a. entities which provide services such as banks or credit unions. In amended regulations covered by research a group of entities was defined. New duties and subject scope were imposed on the group. A consequence of their introduction was vesting special powers to the chief of the National Revenue Administration and governors of customs and tax agencies and also a possibility of using data or information covered by the obligation of bank or tax secrecy. This article also analyses new regulations of imposing on people, who commit a discreditable act, criminal sanction for violating duties incumbent on them. Key words counteracting tax extortions • entities from financial sector • penalties of detention and fines • goods and services tax • transmission of data from the Central Subjects Register of National Taxpayer Register • bank and tax secrecy • powers of the chief of the National Revenue Administration and governors of customs and tax agencies • limitations within registration for needs of VAT • sanctioning violation of information duties