Zapłata faktury przez osobę fizyczną z pominięciem rachunku bankowego – zasada in dubio pro tributario

Monitor Podatkowy | 8/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.8.3
Janusz Pater

Zasada in dubio pro tributario ma zastosowanie w przypadku wystąpienia wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, a nie ustalenia stanu faktycznego. Zasada ta oznacza, że jeżeli po zastosowaniu metod wykładni przepisów, z uwzględnieniem m.in. wykładni językowej – przepis prawa podatkowego nadal budzi kontrowersje, to niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do rozstrzygania ewentualnych wątpliwości co do okoliczności faktycznych.SUMMARY

Paying an invoice in cash

Since 2016 in Polish tax law there is a rule containing a clue for tax authorities that settling a question regarding the content of provisions of law should be done in favor of a taxpayer. The rule in dubio pro tributario is applied by administrative courts, seldom by tax authorities. Multiple court judgements and publications contribute to a full application of this rule by tax authorities, which is what taxpayers want. Key words • VAT invoice • paying in cash • no bank account • in dubio pro tributario