Wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną a przychód po stronie wspólników pozostających w spółce

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 27.2.2017 r., 1462-IPPB1.4511.28.2017.1.KS

Monitor Podatkowy | 4/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Po stronie wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w spółce komandytowej, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ustępującego z tej spółki za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego.