Wypłata dywidendy w formie rzeczowej w drodze transferu udziałów a podatek od czynności cywilnoprawnych

Monitor Podatkowy | 5/2014
Moduł: prawo podatkowe
Marta Kędziorska

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 14.3.2014 r., IPPB2/436-64/14-2/MZ

(…) czynność otrzymania przez wnioskodawcę od spółki holenderskiej dywidendy w formie udziałów w spółce polskiej nie została wymieniona w art. 1 PCCU. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, posiadającym udziały w spółkach działających w różnych państwach. Posiada on w szczególności udziały w spółce z siedzibą w Holandii (dalej: spółka holenderska). Spółka holenderska posiada z kolei udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: spółka polska). Właściwe organy wewnętrzne spółki holenderskiej podjęły decyzję o wypłacie dywidendy na rzecz wnioskodawcy. Dywidenda ta zostanie wypłacona w formie rzeczowej w drodze transferu udziałów, które spółka holenderska posiada w spółce polskiej. Transakcja ta zostanie przeprowadzona poza granicami Polski. W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (dalej: DIS w Warszawie lub organ) o odpowiedź na pytanie, czy na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w związku z otrzymaniem od spółki holenderskiej dywidendy w formie udziałów w spółce polskiej. Zdaniem wnioskodawcy nie będzie na nim ciążył obowiązek zapłaty PCC w związku z otrzymaniem udziałów w spółce polskiej w formie dywidendy od spółki holenderskiej. Dyrektor IS w Warszawie uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, wskazując, że czynność otrzymania przez wnioskodawcę od spółki holenderskiej dywidendy w formie udziałów w spółce polskiej nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), dalej: PCCU. A zatem powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.