Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 18.4.2014 r., VI Ka 1224/13

Monitor Podatkowy | 9/2016
Moduł: prawo podatkowe, prawo karne
Rafał Bernat

Glosowany wyrok dotyczy odpowiedzialności karnej osoby prowadzącej zarobkowo księgi rachunkowe, która jednocześnie dokonywała czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień. W ocenie sądu oskarżona nie jest winna z uwagi na błąd co do świadomości czynu zabronionego. Zdaniem glosatora sąd nieprawidłowo odmówił zasadności zarzutowi popełnienia przestępstwa polegającego na wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień. Sankcja przewidziana w przepisach szczególnych nie może zostać wyłączona, w sytuacji gdy oskarżona posiadająca fragmentaryczną wiedzę o przepisach podatkowych dokonała wadliwej interpretacji przepisów. Mimo że glosator ocenia krytycznie komentowany wyrok, to pozytywny jednak jest sam fakt rozpoznania przez sąd tego typu spraw. Należy uznać za potrzebne prowadzenie dyskusji dotyczącej zakresu odpowiedzialności karnej osób prowadzących działalność reglamentowaną bez wymaganych uprawnień, gdyż służyć to będzie edukacji osób zamierzających podjąć wskazaną działalność z pominięciem zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi doradców podatkowych.