Wykładnia przepisów w świetle zgodności z Konstytucją

Wykładnia przepisów w świetle zgodności z Konstytucją

Monitor Podatkowy | 4/2002
Moduł: prawo podatkowe
Małgorzata Niezgódka-Medková

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.5.2001 r., III RN 95/001

Teza: Otrzymanie zaliczki w wysokości niższej niż połowa ceny przed wykonaniem usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie powoduje powstania obowiązku w podatku od towarów i usług. Byłoby to obciążenie nazbyt restrykcyjne, niezgodne zarówno z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jak i z Konstytucją RP.

Glosowany wyrok, którego trafność, moim zdaniem, nie budzi wątpliwości, stanowi istotną wypowiedź Sądu Najwyższego w kwestii związanej z wykładnią przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Należy na niego spojrzeć także w szerszym kontekście, odnosi się bowiem do zagadnień związanych ze źródłami prawa podatkowego i sygnalizuje potrzebę dokonywania takiej wykładni, zawartych w nich przepisów, która będzie zgodna z ustawą zasadniczą. Ilustruje też rozumienie prawa podatkowego przez różne organy państwa. Z tego względu wywodów zawartych w wyroku nie należy zawężać tylko do jednego podatku.