Wydatki na cele mieszkaniowe tylko dla właściciela

Wyrok NSA z 30.9.2014 r., II FSK 2262/12

Monitor Podatkowy | 11/2014
Moduł: prawo podatkowe

Nie można zaakceptować stanowiska sądu I instancji o możliwości zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 16 PDOFizU z opodatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, a przeznaczonych na wykończenie budynku mieszkalnego przed jego faktycznym nabyciem. Ze zwolnienia tego korzystają bowiem przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) PDOFizU, w części wydatkowanej nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Wyrok NSA z 30.9.2014 r., II FSK 2262/12

Z uzasadnienia: Wyrokiem z 15.5.2012 r., I SA/Gd 276/12 WSA w Gdańsku, po rozpoznaniu skargi S.T., uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 8.12.2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku o udzielenie interpretacji przedstawiono następujący stan faktyczny: wnioskodawca we wrześniu 2008 r. sprzedał lokal mieszkalny, którego był współwłaścicielem wraz z żoną. Następnie przesłał stosowne dokumenty do Urzędu Miejskiego w G. i III US w G. z oświadczeniem, że uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. W grudniu 2008 r. wnioskodawca wraz z małżonką zostali właścicielami mieszkania w R. Pod koniec 2010 r. wnioskodawca złożył w US w W. dokumenty potwierdzające przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej PDOFizU). W sierpniu 2011 r. otrzymał wezwanie z US w celu uzupełnienia dokumentacji. Został również powiadomiony, że pieniądze wydatkował w sposób nieprawidłowy. Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że przed uzyskaniem przychodu płacił deweloperowi zaliczki z własnych oszczędności, natomiast część środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania wydatkowana została na wykończenie nowego mieszkania jeszcze przed uzyskaniem jego prawa własności. W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytania:
czy zapłacone deweloperowi zaliczki z własnych oszczędności przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, które uwzględnia się w uldze podatkowej? – czy wydatki przeznaczone na wykończenie mieszkania, które zostały poniesione jeszcze przed uzyskaniem prawa jego własności, można uznać, w uzasadnionych przypadkach za wydatki na cele mieszkaniowe podlegające zwolnieniu?
W ocenie wnioskodawcy zapłacone deweloperowi zaliczki z własnych oszczędności przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego należy uznać za zwalniające z opodatkowania. Z opodatkowania zwalniają także wydatki na wykończenie mieszkania poniesione przed podpisaniem aktu notarialnego. Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i w zaskarżonej interpretacji uznał, że warunkiem uzasadniającym zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) PDOFizU jest wydatkowanie przychodu na remont lub modernizację lokalu mieszkalnego stanowiącego własność lub współwłasność podatnika lub do którego przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zatem sam fakt wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, do którego wnioskodawca nie miał jeszcze prawa własności, nie uprawnia do skorzystania z przedmiotowej ulgi. Za objęte zwolnieniem nie można uznać również zaliczek zapłaconych deweloperowi z własnych oszczędności przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Warunkiem uzasadniającym zastosowanie tego zwolnienia jest bowiem wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży, a za takie nie można uznać własnych oszczędności.