Właściwość miejscowa w podatku VAT

Wyrok SN

Monitor Podatkowy | 11/2002
Moduł: prawo podatkowe

Zmiana miejsca prowadzenia działalności dokonana po upływie roku podatkowego nie powoduje zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego za okres objęty tym rokiem podatkowym.

Wyrok SN z 9.7.2002 r., III RN 117/01

Z uzasadnienia: Wspólnicy spółki cywilnej nie złożyli VAT-R i oświadczenia o wyborze zwolnienia, wobec czego od 5.7.1993 r. do 31.12.1993 r. powinni obliczać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego podatek VAT. Spółka zmieniła siedzibę w 1995 r., a w 1996 r. przestała istnieć.

Wspólnicy kwestionowali w toku postępowania właściwość miejscową urzędu skarbowego. Sprawa trafiła do NSA, który oddalił skargę.

W rewizji nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości stwierdził, że [...]