Wiążąca informacja stawkowa – wybrane problemy prawne i praktyczne nowej instytucji

Monitor Podatkowy | 4/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.4.4
Paweł Mikuła, Mateusz Puchała

We wrześniu 2019 r.1 opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)2, która wprowadziła tzw. nową matrycę stawek VAT, czyli kompleks przepisów określających nowy, uproszczony katalog towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami tego podatku (5% oraz 8%). Nowej matrycy stawek VAT towarzyszyło ustanowienie w polskim systemie prawa podatkowego instytucji wiążących informacji stawkowych (WIS). W założeniu WIS miała być przede wszystkim informacją wydawaną przez organy podatkowe na wniosek podatników, dającą tym ostatnim pewność co do tego, jakie stawki VAT są właściwe dla ich towarów i usług. WIS wydawane są od 1.11.2019 r., a moc ochronną dają podatnikom co do zasady od 1.7.2020 r.3. Już w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania nowej instytucji wydano kilka tysięcy WIS. Okres ten ujawnił jednak wiele problemów z nią związanych – zarówno w odniesieniu do jej konstrukcji prawnej, jak i praktyki jej funkcjonowania. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie niektórych z tych problemów.SUMMARY

Binding rate information – chosen legal and practical aspects of a new institution

Binding rate information (WIS) is a new institution of Polish tax law, regarding goods and services tax. This information is issued since 1 November 2019 and, in principle, it is legitimate since 1 July 2020. The article contains a critical analysis of this institution. The authors describe chosen, yet in their opinion the most crucial, flaws which appeared in the first months of functioning of the institution. The authors especially focus on: redundancy of introduction of the new institution, complexity of the system, difficulty in regard to issuing binding rate information, illusiveness of protection of such information given to a third party, accepting a form of decision regarding the information, proceedings to take evidence while issuing the information, insufficient justification of the issued information. Keywords: binding rate information rates exemption goods and services tax VAT decision individual interpretation