Wiążąca informacja stawkowa – nowy instrument ochrony zaufania podatnika

Monitor Podatkowy | 1/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.1.1
Hanna Filipczyk
Wiążąca informacja stawkowa – nowy instrument ochrony zaufania podatnika

Przedmiotem tego artykułu jest omówienie wybranych aspektów nowego narzędzia ochrony zaufania podatnika: wiążącej informacji stawkowej (dalej: WIS). Jest to instrument wprowadzony ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1 w nowym rozdziale 1a Działu VIII ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)2.

Ustanowienie WIS towarzyszy wprowadzeniu nowej matrycy stawek podatku od towarów i usług (dalej: VAT) i zmianie sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT – odstąpieniu od wykorzystywania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 20083 na rzecz Nomenklatury scalonej (dalej: CN)4 – dla towarów, oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 20155 (dalej: PKWiU 2015) – dla usług. Zmiana ta nastąpi co do zasady z dniem 1.4.2020 r. Wiążąca informacja stawkowa wykazuje pewne podobieństwa do wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (dalej: WIA), interpretacji indywidualnej (dalej: OrdPU)6, a nawet interpretacji ogólnej7. Stanowi jednak instytucję prawną uregulowaną odrębnie i posiadającą własną, unikalną charak­terystykę.SUMMARY

Binding rate information – new instrument of protection of a taxpayer’s trust
The subject of this article is a discussion of chosen aspects of a new tool of protection of a taxpayer’s trust: binding rate information (hereinafter WIS). It is an instrument introduced with the act of 9.8.2019 on amending the act on goods and services act and other acts. Its core is legally binding for tax authorities and regards classification of goods and services according to Combined Nomenclature, Polish Classification of Goods and Services or Polish Classification of Construction Works for the needs of applying VAT regulations. Key words • binding rate information • classification of goods and services • amendment • protection of trust • legal certainty