VAT od aportu

Wyrok składu siedmiu sędziów NSA

Monitor Podatkowy | 4/2002
Moduł: prawo handlowe, prawo podatkowe

Wkłady niepieniężne wniesione przez wspólników do spółek kapitałowych nie są objęte podatkiem od towarów i usług.

Wyrok składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2001 r., FSA 1-2/01.

Z uzasadnienia: Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił do prezesa tego sądu o rozpoznanie sprawy przez skład siedmiu sędziów, z uwagi na występujące w niej istotne wątpliwości prawne.

Wątpliwości te powstały na tle następującego stanu faktycznego sprawy:

Inspektor kontroli skarbowej, zatrudniony w Ministerstwie Finansów, decyzją wydaną między innymi na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), określił za 1997 r. przedsiębiorstwu zobowiązanie w podatku od towarów i usług za luty w kwocie 254 257,00 zł, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za następujące miesiące: styczeń - 302 226 zł, marzec - 825 946 zł, kwiecień - 781 769 zł, maj - 1 225 178 zł, czerwiec - 1 689 932 zł, lipiec - 2 063 165 zł, sierpień - 2 568 942 zł, wrzesień - 1 763 042 zł, październik - 1 921 783 zł, listopad - 1 498 342 zł; kwotę zaległości podatkowej w tym podatku za miesiące: styczeń - 1848 zł, luty - 15 450 zł, marzec - 3544 zł, kwiecień - 4806 zł, maj - 8652 zł, czerwiec - 60 686 zł, lipiec - 44 588 zł, sierpień - 38 770 zł, wrzesień - 32 545 zł, październik - 37 206 zł, listopad - 922 064 zł, grudzień - 764 499 zł; wysokość odsetek za zwłokę na dzień wydania decyzji - 1 440 470,30 zł; ustaliła też kwoty dodatkowego zobowiązania podatkowego za miesiące: styczeń - 554 zł, luty - 4635 zł, marzec - 1063 zł, kwiecień - 1441 zł, maj - 2595 zł, czerwiec - 18 205 zł, lipiec - 13 376 zł, sierpień - 11 631 zł, wrzesień - 9763 zł, październik - 11 161 zł, listopad - 276 619 zł, grudzień - 229 349 zł.