Usługi testowania oprogramowania jako „świadczenia o podobnym charakterze” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU

Usługi testowania oprogramowania jako „świadczenia o podobnym charakterze” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU

Monitor Podatkowy | 11/2011
Moduł: prawo podatkowe
Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 19.8.2011 r., IBPBI/2/423-575/11/BG

Wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a) PDOPrU jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, jakie należałoby spełnić, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron.

Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, iż dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ma treść postanowień umowy zawartej z zagranicznym podwykonawcą, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. Istotne znaczenie ma przy tym zakres faktycznie wykonanych czynności, a nie tylko nazwa świadczenia.

Stan faktyczny

Wnioskodawca planował w ramach prowadzonej działalności nabywać usługi testowania oprogramowania. Testowanie oprogramowania miało składać się z dwóch części – testowania automatycznego oprogramowania i ręcznej korekty błędów wykrytych w testowanym oprogramowaniu. Testowanie automatyczne oprogramowania obejmuje wykrywanie błędów pomiędzy oprogramowaniem źródłowym a oprogramowaniem docelowym. Oprogramowaniem docelowym jest oprogramowanie dostarczone przez klienta wnioskodawcy i przetłumaczone przez wnioskodawcę przed procesem testowania (w ramach odrębnej usługi tłumaczeniowej) albo oprogramowanie dostarczone przez klienta wnioskodawcy w języku niewymagającym tłumaczenia. Testowanie automatyczne oprogramowania polega dodatkowo na sprawdzaniu, czy program/aplikacja spełnia wymagania biznesowe i techniczne zgodne z instrukcjami klienta. A zatem usługa testowania oprogramowania nie obejmuje usługi tłumaczeniowej. Testowanie oprogramowania obejmuje również ręczną korektę wykrytych automatycznie błędów. Wykonywana usługa testowania oprogramowania będzie podzlecana przez wnioskodawcę podmiotom posiadającym siedzibę (zarząd) w rozumieniu art. 3 ust. 2 PDOPrU w innych krajach niż Rzeczypospolita Polska. Usługa testowania oprogramowania będzie wykonywana w kraju siedziby podwykonawcy, a przetestowane oprogramowanie będzie przesyłane wnioskodawcy drogą elektroniczną. Podwykonawcy nie posiadają w Polsce zakładów w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ramach współpracy pomiędzy wnioskodawcą a podwykonawcami nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich ani do udzielania licencji do oprogramowania będącego przedmiotem usługi testowania. Całość wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcom będzie dotyczyła świadczenia usług polegających na wykonywaniu usługi testowania oprogramowania. Urząd Statystyczny na wniosek podatnika zakwalifikował usługi testowania oprogramowania na gruncie PKWiU do „Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych” (62.01.1).

W odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego podatnik wniósł o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska, zgodnie z którym usługi testowania oprogramowania nie należą do „świadczeń o podobnym charakterze” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 PDOPrU, a w konsekwencji wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobierania od wynagrodzeń wypłacanych podwykonawcom świadczącym na jego rzecz usługi testowania oprogramowania PDOPr u źródła w wysokości 20% przychodu. Wnioskodawca wskazał, że art. 21 ust. 1 pkt 2a PDOPrU nie wymienia expressis verbis usług opisanych we wniosku. Stanowi on tylko, że obowiązkiem podatkowym objęte są przychody z wymienionych w nim usług, jak również z tytułu wykonywania „świadczeń o podobnym charakterze”.

Usługa testowania oprogramowania nie jest usługą podobną do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ­PDOPrU. Jest ona związana z zupełnie innym zespołem czynności oraz innym celem i rezultatem. Jedyne podobieństwo usług testowania oprogramowania do np. usług prawniczych czy przetwarzania danych polega na tym, iż wszystkie wymienione usługi mają charakter niematerialny. Jednak zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1–2a PDOPrU zostały objęte wyłącznie niektóre usługi niematerialne, wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1–2a PDOPrU, a nie wszystkie usługi niematerialne, tak jak w stanie prawnym obowiązującym do końca 2003 r.

W związku z tym, w ocenie wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do pobrania i zapłaty jako płatnik podatku u źródła z tytułu nabytych usług testowania oprogramowania od podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi.

Dyrektor IS w Katowicach uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Organ wskazał, że z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w przypadku usługi testowania oprogramowania w ramach współpracy pomiędzy wnioskodawcą a podwykonawcami nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich ani do udzielania licencji. Całość wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcom będzie więc obejmować wyłącznie świadczenie polegające na wykonywaniu usługi testowania oprogramowania. Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOPrU. Należności, które spółka będzie wypłacać osobom prawnym świadczącym usługi testowania oprogramowania, jeżeli osoby te nie posiadają zakładu na terytorium Polski w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. W konsekwencji wnioskodawca, dokonując przedmiotowych wypłat, nie jest zobowiązany jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 PDOPrU w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1, 2 i 2a PDOPrU do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie ma on również obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego świadczącego na jego rzecz usługi testowania oprogramowania.

Komentarz podatkowy

Przedmiotem komentowanej interpretacji jest istnienie obowiązku pobrania przez wnioskodawcę podatku u źródła z tytułu dokonywanej przez niego wypłaty wynagrodzenia za wyświadczone przez zagranicznego kontrahenta usługi testowania oprogramowania.

W celu określenia, czy z daną wypłatą wynagrodzenia na rzecz zagranicznego kontrahenta, niebędącego polskim rezydentem podatkowym, wiąże się obowiązek pobrania podatku u źródła, należy w pierwszej kolejności odwołać się do [...]