Uprawnienie do zastosowanie stawki 0% do transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku gdy nabywca dokonuje wywozu towarów własnym środkiem transportu, a dostawca dysponuje jedynie oświadczeniem nabywcy, że towar będzie przetransportowany do innego kraju unijnego

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.9.2021 r., 0112-KDIL1-3.4012.294.2021.2.JK

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.11
Katarzyna Niedabylska

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.9.2021 r., 0112-KDIL1-3.4012.294.2021.2.JK


(…) należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży towarów do kontrahenta, który od 1.7.2021 r. kupi w siedzibie przedsiębiorstwa towar, jest czynnym podatnikiem VAT UE, zapłaci gotówką, złoży oświadczenie, że wywiezie własnym transportem towar do siedziby swojej firmy na terenie UE, jest zgłoszony i można jego numer zweryfikować w systemie VIES, Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania stawki 0%, na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 4 o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)1.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca ma kontrahentów, którzy są podatnikami VAT UE (zgłoszeni na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju), kupują u Wnioskodawcy w siedzibie towar, płacą gotówką i składają oświadczenie, iż towar będzie wywieziony z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Wywóz towaru Wnioskodawcy będzie udokumentowany jedynie oświadczeniem nabywcy, składanym sprzedawcy przy odbiorze towarów, że towary te zostaną wywiezione z Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Oświadczenie będzie zawierało:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru oraz nabywcy tych towarów,
  • adres, pod który są przewożone towary,
  • określenie towarów i ich ilość,
  • potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
  • nr rejestracyjny środka transportu,
  • oświadczenie będzie podpisane przez nabywcę towaru.