Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zasady opodatkowania

Umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zasady opodatkowania

Monitor Podatkowy | 6/2005
Moduł: prawo podatkowe
Mariusz Chudzik

W artykule scharakteryzowano umowy, na podstawie których uzyskiwane są przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz omówiono możliwość rozliczania przychodów z tych umów, w ramach wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej.

Wstęp

Zgodnie z art. 13 pkt 9 PDOFizU, przychodami z działalności wykonywanej osobiście są także przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 PDOFizU. W związku z przytoczoną regulacją nasuwają się dwa podstawowe pytania: które dokładnie umowy lub umowy o jakich cechach są umowami, których dotyczy wspomniana regulacja oraz czy przychody z tych umów mogą być rozliczane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku gdy podmiot działający na podstawie takiej umowy wykonuje ją w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Niniejsze opracowanie jest próbą udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania oraz próbą podsumowania i oceny dorobku doktryny dotyczącego tej kwestii1.

Umowy o, których mowa w art. 13 pkt 9 PDOFizU

Jak się wydaje art. 13 pkt 9 PDOFizU dotyczy przychodów uzyskiwanych z umów o zarządzanie, czyli umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, jego częścią lub aspektem działalności gospodarczej przedsiębiorcy2. Do umów o zarządzanie zaliczyć należy również umowy o powiernictwo nad daną jednostką organizacyjną, natomiast do umów takich nie można zakwalifikować umowy, której przedmiotem jest reprezentacja takiej jednostki, jeśli umowa taka nie zawiera postanowień dotyczących zarządzania.

Wśród umów o zarządzanie wyróżnić należy dwa ich rodzaje:

- umowy nazwane3 - przy czym w obecnym stanie prawnym jedyną umową o zarządzanie, która[...]