Udostępnienie nagrań a zasada czynnego udziału w postępowaniu

Glosa do wyroku NSA z 7.2.2019 r., I FSK 1860/171

Monitor Podatkowy | 6/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.6.4
Konrad Lipiński

W glosowanym orzeczeniu, pośród kilku innych zagadnień, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) zajął się kwestią możliwości dowodowego wykorzystania jedynie pisemnego zapisu treści rozmów (protokołów, stenogramów) w sytuacji, w której organ postępowania podatkowego nie dysponuje pierwotnym materiałem dowodowym w postaci nagrań, akceptując pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21.6.2017 r.2.SUMMARY Making recordings available and the principle of active participation in a proceeding Commentary to the verdict of the Supreme Administrative Court of 7 February 2019, I FSK 1860/17 The commentary approves of a thesis of a verdict according to which it is impossible in a tax proceeding to get facts within determining tax obligations based on a documented record of conversations that are a subject of wiretapping used in criminal proceedings. However, the author expands his argumentation with a criminal law perspective and proves that the wording of closing passages of articles 168b and 237a of the code of penal proceedings prevents the use of evidence acquired from a control and recording conversations in any proceedings other than criminal. Key words • active participation in proceedings • evidence in tax proceedings • evidence in criminal proceedings • control and recording ­conversations