Udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Wyrok WSA w Szczecinie z 20.11.2019 r., I SA/Sz 588/19

Monitor Podatkowy | 4/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.4.7

Organ miał podstawy w oparciu o bierne zachowanie skarżącego w toku postępowania, jak i udokumentowane ustalenia, w szczególności niesporne ustalenia co do braku spełnienia przez skarżącego warunków uprawniających do stawki VAT 0%, przewidzianych w art. 42 ust. 1 pkt 3 VATU i art. 97 ust. 1 VATU, do uznania w zaskarżonej decyzji, że skarżący nie nabył prawa do opodatkowania zakwestionowanych dostaw stawką VAT 0%, a w związku z tym powinien wykazać te dostawy jako opodatkowane stawką VAT 23% z uwagi na fakt, że skarżący nie posiadał w okresie rozliczeniowym objętym zaskarżoną decyzją, ani statusu podatnika VAT UE, ani też dokumentów jednoznacznie potwierdzających wywóz konkretnych towarów poza terytorium kraju do konkretnego kontrahenta w Czechach.

Wyrok WSA w Szczecinie z 20.11.2019 r., I SA/Sz 588/19