Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane

Monitor Podatkowy | 7/2016
Moduł: prawo podatkowe
Hanna Filipczyk
Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane

Ustawą z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej: nowelizacja, wprowadzono do polskiego systemu prawnego klauzulę ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania1 – dalej: klauzula. Została ona ujęta w nowo tworzonym Dziale IIIa ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa; dalej: OrdPU2. W artykule tym omawiam wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem przyszłej klauzuli3. Nie odnoszę się do zastrzeżeń zgłaszanych wobec klauzuli z perspektywy pewności prawa4 – choć uważam je za niezasadne. Nie poddaję dyskusji także tego, do jakich konkretnie operacji i struktur klauzula może mieć zastosowanie – chociaż uważam, że nie przedstawia większej trudności wskazanie przykładów takich operacji i struktur5.