Stawka podatkowa w przypadku usług transportu międzynarodowego

Stawka podatkowa w przypadku usług transportu międzynarodowego

Monitor Podatkowy | 3/2000
Moduł: prawo podatkowe
Beata Rogalska

Usługa transportowa

Pojęcie transportu międzynarodowego ma w ujęciu przepisów podatkowych charakter złożony. Wynika to między innymi z faktu, że tego rodzaju usługi transportowe są świadczone zarówno na odcinku krajowym, jak i zagranicznym. Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem VAT istotne jest prawidłowe ustalenie kryteriów uzależniających zaliczenie takich usług do eksportu i określenie przesłanek uzasadniających zastosowanie stawki 0%. Możliwość zastosowania tej stawki jest bowiem szczególnego rodzaju przywilejem, gdyż podatnik w konsekwencji nie zostaje obciążony obowiązkiem uiszczenia podatku należnego, a jednocześnie korzysta z prawa do zwrotu podatku naliczonego.

Do usług transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym1, zalicza się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób i towarów przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. z miejsca wyjazdu (nadania) w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) za granicą,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) za granicą do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) w Polsce,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) za granicą do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) za granicą, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tranzyt).