Sprostowanie oczywistej pomyłki po wniesieniu odwołania

Wyrok NSA

Monitor Podatkowy | 7/2003
Moduł: prawo podatkowe

Zawisłość sprawy w postępowaniu odwoławczym i związana z tym dewolucja kompetencji stanowią czasową przeszkodę dla skorzystania z trybu rektyfikacji (art. 215 OrdPU) zapadłej w niej wcześniej, lecz jeszcze nieostatecznej decyzji.

Wyrok NSA z 27.8.2002 r., III SA 2557/00

Z uzasadnienia: W sprawie dotyczącej postępowania w podatku dochodowym od osób prawnych złożono skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zakwestionowano w niej prawo inspektora do wydania postanowienia o sprostowanie oczywistej omyłki, po wniesieniu odwołania do organu odwoławczego. W skardze podniesiono zarzut, że inspektor kontroli skarbowej nie mógł prostować z urzędu oczywistej omyłki po zakończeniu postępowania kontrolnego, tj. w okresie, gdy sprawa znalazła się już w postępowaniu odwoławczym. Skarżący stwierdził ponadto, iż wydanym postanowieniem organy obu instancji naruszyły przepis art. 31 ustawy o kontroli skarbowej.

Odnosząc się do zarzutów skargi stwierdzono:

Zgodnie z art. 215 § 1 OrdPU organ, który wydał decyzję w sprawie podatkowej może na żądanie strony lub z urzędu prostować w drodze postanowienia oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Uprawnienie procesowe, o którym wyżej, dotyczy [...]