Sporządzanie opinii podatkowych w kontekście przepisów o raportowaniu schematów podatkowych1

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.2
Mikołaj Duda
Sporządzanie opinii podatkowych w kontekście przepisów o raportowaniu schematów podatkowych<sup>1</sup>

W przypadku gdy spełnione są kryteria uznania uzgodnienia za schemat podatkowy, doradca podatkowy przekazując opinię prawną, może wystąpić w charakterze promotora lub wspomagającego, co determinuje zakres obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Identyfikacji, czy doradca podatkowy działa w charakterze promotora, czy wspomagającego, nie ułatwiają budzące wątpliwości przepisy rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) – Informacje o schematach podatkowych.SUMMARY

Giving tax opinions in the context of mandatory disclosure rules

When a tax advisor is giving a legal opinion regarding tax law, in each case, they should individually evaluate totality of circumstances and functions they hold in regard to certain activities – in order to verify or whether they act as an advisor. If the level of engagement of a tax advisor into implementation of an agreement bears testimony to the fact that they are only engaged in certain activities connected with implementation and do not participate in coordination of the agreement, and their role is only to help, support and give advice – in that case, as a rule, they will operate as a supporter. Defining the function held by a tax advisor in regard to a given agreement determines the scope of their responsibilities connected with providing the Chief of the National Revenue Administration with information on mandatory disclosure. Key words • legal opinion • mandatory disclosure • tax advisor • supporting advisor