Skutki niezawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Monitor Podatkowy | 1/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.1.1
Dariusz Zalewski
Skutki niezawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Skoro katalog przypadków określony w art. 282c Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU)1 związany z wyłączeniem obowiązku zawiadomienia o kontroli podatkowej ma charakter zamknięty, to podjęcie kontroli w innych przypadkach niż wyżej wymienione, z pominięciem doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, skutkować powinno uznaniem, że doszło do istotnego naruszenia prawa. Sądy administracyjne nie zawsze podzielają powyższy pogląd.


SUMMARY

Results of not informing about an attempt to instigate tax a control Since the catalogue described in the article 282c of tax ordinance is connected with no obligation to inform about a tax control and is confidential in nature, instigating such a control in other cases than the above-mentioned, excluding delivery of notice about a control, should result in admitting that the law has been broken. Administrative courts do not always share this opinion. In judicature it should be noted that the evidence gathered during a tax control cannot be used in certain proceedings, provided that law violations that occurred during authorities’ actions have crucial impact on the outcome of a case. Therefore, it is very important to correctly evaluate the premises of instigating a “sudden” control in each individual case and sometimes the necessity of rejecting evidence gathered during a control done in accordance with the law. For example, in case of instigating a control without a notice, however, such an obligation existed in actual state of a case. Key words • tax control • notice on attempt to instigate tax control • tax case