Skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia dla przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Glosa do wyroku SN z 29.11.2017 r., V KK 229/17

Monitor Podatkowy | 8/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.8.4
Olaf Włodkowski

Poddany ocenie wyrok SN dotyczy istotnego z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów Kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS)1 zagadnienia wpływu zmiany minimalnego wynagrodzenia w czasie dla przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jak również wpływu tej zmiany dla zakresu stosowania wielu instytucji przewidzianych w KKS. Sformułowana przez SN teza, zgodnie z którą w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia nie ma zastosowania art. 2 § 2 KKS, sprzeczna jest z dotychczasowym utwalonym w literaturze przedmiotu oraz dominującym w orzecznictwie poglądem, zgodnie z którym skutkiem prawnym zmiany minimalnego wynagrodzenia jest powstanie zjawiska kolizji ustaw w czasie w rozumieniu cytowanego przepisu. Sformułowana przez SN teza, choć nie ma znaczenia wiążącego dla organów stosujących przepisy KKS, to z uwagi na doniosłość orzecznictwa SN może wpłynąć na stosowanie przepisów tego aktu normatywnego w praktyce.