Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Monitor Podatkowy | 5/2018
Moduł: prawo podatkowe, prawo karne
Jakub Rychlik
Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

W celu wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przewidziane zostały sankcje o charakterze administracyjnym, a także o charakterze karnym. Drugi rodzaj sankcji został zapisany w Kodeksie karnym skarbowym (dalej: KKS), wobec podmiotów prawa podatkowego (podatnik, płatnik) za zachowania mające negatywny skutek dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz tak negatywnych zjawisk jak wyłudzanie zwrotów VAT czy też uchylanie się od opodatkowania przepisy KKS przewidują kary za zachowania mniej zasługujące na dezaprobatę takie jak niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej, informacji podsumowującej VAT UE, a także informacji podatkowej.


SUMMARY Punitive tax sanctions connected with SAF-T This publication is an analysis of regulations which are the basis of punishing VAT taxpayers who do not submit on time a tax declaration in an electronic form regarding VAT or submit it as false.The article presents doubts and controversies which excite from regulations on the level of their practical use. The article points out situations in which taxpayers shall not be punished, and when they shall have to carry responsibility connected with punitive tax sanctions. Key words criminal law • fiscal criminal law • VAT register • tax violation • tax offence • tax information