Sądowa kontrola skarbowej blokady konta bankowego

Wyrok NSA z 27.4.2020 r., I FSK 491/20

Monitor Podatkowy | 7/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.7.7

Z rozważań tych wynika, że ograniczenie kontroli jedynie do postanowienia Szefa KAS w przedmiocie tzw. długiej blokady w sytuacji braku możliwości zainicjowania przez podatnika instancyjnej kontroli rozstrzygnięcia Szefa KAS dotyczącego blokady na 72 godziny, narusza przywołane konstytucyjne zasady. (...) Zgodna z konstytucyjnymi zasadami wykładnia i analiza treści art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 OrdPU prowadzi do wniosku, że przesłanki tzw. krótkiej blokady rachunku podlegają kontroli sądowoadministracyjnej na podstawie art. 134 § 1 w zw. z art. 135 PostSądAdmU w przypadku zaskarżenia postanowienia Szefa KAS w przedmiocie przedłużenia tejże blokady na czas oznaczony

  Wyrok NSA z 27.4.2020 r., I FSK 491/20