Rozszerzenie uprawnień organów KAS w celu przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych – analiza znowelizowanych przepisów ustawowych

Monitor Podatkowy | 4/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.4.1
Wojciech Maruchin

W artykule zostały przeanalizowane zasady wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy o KAS, które odnoszą się do nowych uprawnień organów KAS mających – zgodnie z wolą ustawodawcy – służyć przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych.
W następstwie uchwalenia przepisów ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa z 9.11.2018 r.)1 ustawodawca dokonał zmian następujących aktów prawnych wchodzących w zakres prawa podatkowego:

1) ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KASU)2, 2) ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU)3, 3) ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 4) ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)4, 5) ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: AkcU)5, 6) ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 7) ustawy z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 8) ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych6.

W artykule zostały przeanalizowane zasady wynikające ze znowelizowanych przepisów, które odnoszą się do nowych uprawnień organów KAS mających – zgodnie z wolą ustawodawcy – służyć przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych.