Rozliczenie przychodów w przypadku korekty ceny sprzedaży towarów w grupie

Wyrok WSA w Poznaniu z 20.12.2019 r., I SA/Po 800/19

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.7

W kontekście zasad regulujących moment, na który należy rozliczyć korektę przychodu, sąd podziela twierdzenie organu, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 3j PDOPrU. W uzasadnieniu interpretacji organ prawidłowo stwierdził, że należności otrzymanej przez skarżącą z tytułu przyjętego mechanizmu dostosowania rentowności nie można przypisać do jakiegokolwiek świadczenia z jej strony. Trafnie stwierdził, że opisana korekta nie stanowi również korekty cen sprzedanych uprzednio produktów. (...) Korektę tę należy rozpatrywać jako nowe zdarzenie na gruncie PDOPrU wynikające z porozumienia przewidującego, że skarżąca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinna osiągnąć założony poziom rentowności, odpowiedni dla pełnionej przez nią w grupie funkcji.

Wyrok WSA w Poznaniu z 20.12.2019 r., I SA/Po 800/19