Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych przy wykorzystaniu magazynu konsygnacyjnego – problemy praktyczne

Monitor Podatkowy | 6/2016
Moduł: prawo podatkowe, prawo UE
Łukasz Tuszyński, Krystian Szymaniak
Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych przy wykorzystaniu magazynu konsygnacyjnego – problemy praktyczne

Instytucja magazynów konsygnacyjnych pozwala podatnikom VAT na uproszczenie rozliczeń związanych z dokonywanymi transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, a także umożliwia uniknięcie obowiązku rejestracji na potrzeby VAT w państwie położenia magazynu konsygnacyjnego, do którego dokonują oni dostawy towarów. W artykule autorzy przedstawiają podstawowe zasady funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych oraz dokonują analizy przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim reguluje ona tytułowe kwestie. W tekście przybliżone i omówione zostały również praktyczne problemy związane z magazynami konsygnacyjnymi, wynikające z restrykcyjnego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)1 przez organy podatkowe. Końcowo, autorzy prezentują postulaty zmian we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej, które w ich opinii pozwolą na uniknięcie rozbieżności w stosowaniu przepisów odnoszących się do uproszczeń związanych z instytucją magazynów konsygnacyjnych.