Rezydencja podatkowa a ulgi podatkowe - glosa

Rezydencja podatkowa a ulgi podatkowe - glosa

Monitor Podatkowy | 2/2005
Moduł: prawo podatkowe
Adam Biegalski

Wyrok ETS z 1.7.2004 r. (C-169/03) w sprawie Florian W. Wallentin v. Riksskatteverket

Wstęp

Artykuł 39 TWE zabrania Państwu Członkowskiemu stanowienia przepisów, na mocy, których osoby fizyczne uznawane za nieposiadające w tym Państwie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, lecz które uzyskują dochody z tytułu wykonywanej w tym Państwie pracy, podlegają opodatkowaniu podatkiem pobieranym u źródła, zgodnie z zasadami, według, których nie przysługuje im kwota wolna od podatku, jak również wszelkie inne ulgi lub odliczenia związane z osobistą sytuacją podatnika,

- wtedy, gdy osoby posiadające miejsce zamieszkania w tym Państwie są uprawnione do takich ulg lub odliczeń, w zakresie podatku wymierzanego od ich dochodu uzyskanego w tym Państwie i zagranicą,

- a osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania w tym Państwie, uzyskują w Państwie miejsca zamieszkania wyłącznie taki dochód, który - ze swej istoty - nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stan faktyczny

Pan Wallentin, obywatel niemiecki, w okresie, którego dotyczy spór miał miejsce zamieszkania w Niemczech, gdzie studiował. Jego rodzice wypłacali mu miesięcznie 650 DEM. Otrzymywał on również stypendium od władz niemieckich w wysokości 350 DEM przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania i bieżące wydatki. Zgodnie z przepisami niemieckiego prawa podatkowego, kwoty te - ze swej istoty - nie były dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Od 3 do 25.7.1996 r. Pan Wallentin odbywał płatny staż (…). W tym celu w okresie od 1 lipca do 20.8.1996 r. mieszkał w Szwecji. (…) Z tytułu odbytego stażu wypłacono mu kwotę wynagrodzenia w wysokości 8724 SEK.

Pan Wallentin wystąpił do [...]