Przychody z odsetek uzyskiwane przez wspólnika spółki komandytowej na gruncie PDOFizU

Przychody z odsetek uzyskiwane przez wspólnika spółki komandytowej na gruncie PDOFizU

Monitor Podatkowy | 1/2010
Moduł: prawo handlowe, prawo podatkowe
Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 24.11.2009 r., IPPB1/415-640/09-2/EC

Skoro udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem prowadzonej przez spółkę komandytową działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z tytułu udzielonej spółce niemieckiej pożyczki, nie będą stanowić przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odsetki od udzielonej pożyczki, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOFizU stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, który podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stan faktyczny

Spółka komandytowa prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji gotowych mieszanek piekarniczych. Wspólnikami spółki byli dwaj obywatele niemieccy (nierezydenci) oraz spółka z o.o. Spółka komandytowa udzieliła pożyczki niemieckiej spółce GmbH, która zobowiązała się do regularnych, corocznych spłat odsetek, przy czym pierwsza spłata przypadnie w pierwszej połowie 2010 r., a ostatnia łącznie ze spłatą pożyczki po wypowiedzeniu umowy.

Obywatel niemiecki będący wspólnikiem w spółce komandytowej wystąpił do Dyrektora IS w Warszawie z wnioskiem o potwierdzenie źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody uzyskiwane przez niego z tytułu otrzymywanych przez spółkę odsetek od pożyczki. Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca nakazuje dla celów PDOFiz traktować każde ze źródeł przychodu oddzielnie, a wspólnik spółki osobowej może na skutek uczestnictwa w tej spółce uzyskać przychody z różnych źródeł. Powołując się na wyrok NSA z 14.8.2008 r., podatnik wskazywał, że jeżeli w ramach działalności wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła i nie zostały w sposób jednoznaczny zaliczone do przychodów z tej działalności, to przychody te stanowią przychód z innego źródła8.

Jak wskazano we wniosku, przychód z odsetek odpowiada jednocześnie opisowi przychodów ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 3 pkt 2 PDOFizU) oraz „kapitały pieniężne” (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOFizU). W celu prawidłowego ustalenia źródła przychodów konieczne jest zatem określenie charakteru działalności samej spółki. W ocenie wnioskodawcy, przedmiotowa pożyczka została udzielona kontrahentowi spółki komandytowej i pośrednio przyczynia się do zabezpieczenia dopływu nowych technologii, natomiast bezpośrednio – w postaci odsetek – zapewnia finansowanie działalności operacyjnej. Otrzymywane odsetki są zatem funkcjonalnie związane z prowadzoną przez spółkę pozarolniczą działalnością gospodarczą. Z tej przyczyny przychody z odsetek powinny być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik wskazał ponadto we wniosku, że przyporządkowanie odsetek do źródła kapitały pieniężne wyłączyłoby ten dochód z opodatkowania w Polsce, gdyż na mocy art. 22 ust. 1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 14.5.2003 r.2, tego rodzaju dochód nie może być przyporządkowany do „zakładu” nierezydenta w postaci spółki osobowej i w związku z tym nie wchodzi w zakres ograniczonego obowiązku podatkowego.

Dyrektor IS uznał stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Zdaniem organu udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem prowadzonej przez spółkę komandytową działalności gospodarczej. Tym samym przychody w postaci odsetek uzyskiwane z tytułu udzielonej spółce niemieckiej pożyczki nie powinny stanowić przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odsetki takie powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów, jakimi są kapitały pieniężne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOFizU.

Komentarz podatkowy

Komentowana interpretacja dotyczy istotnego dla praktyki problemu, jakim jest prawidłowe określenie źródła przychodów dla przysporzeń osiąganych przez spółki osobowe. Często zdarza się bowiem, że określone przychody mogłyby być klasyfikowane do więcej niż jednego źródła, właściwe zaś przypisanie przychodu do konkretnego źródła ma istotne znaczenie dla określenia podstawy opodatkowania i w konsekwencji dla wymiaru podatku. Dotyczy to w szczególności przychodów osiąganych przez wspólników spółek osobowych z tytułu prowadzenia spraw spółki3, przychodów z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej4 czy też – jak miało to miejsce w przedmiotowej interpretacji [...]