Przychody z handlu elektronicznego a Konwencja Modelowa OECD, cz. I

Przychody z handlu elektronicznego a Konwencja Modelowa OECD, cz. I

Monitor Podatkowy | 5/2002
Moduł: prawo podatkowe
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Artykuł przybliża zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego i klasyfikacji przychodów uzyskiwanych z tego tytułu pod kątem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W drugiej części zostaną omówione poszczególne rodzaje transakcji dokonywanych w ramach e-commerce.

Rewolucja technologiczna, a w tym przede wszystkim rewolucja komputerowo-telekomunikacyjna, która trwa w ostatnich latach, stwarza zupełnie nowe możliwoś ci i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym szeroko rozumianej działalności handlowej. Nie bez znaczenia w tej mierze pozostaje również postępująca globalizacja. Wszystko to doprowadziło do powstania nowego sposobu handlowania - nazwanego handlem elektronicznym (ang. electronic commerce albo e-commerce). Naj ogólniej rzecz ujmując można stwierdzić, że ten rodzaj działalności handlowej opiera się na wykorzystywaniu do zawierania umów sprzedaży1 komunikowania się przez sieci teleinformatyczne. Należy za uważyć, że współcześ nie sieci teleinformatyczne umożliwiają nie tylko handlowanie za ich pośrednictwem, lecz również prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i re klamowej. Dlatego też można mówić nie tyle o handlu elektronicznym, co nawet o gospodarce elektronicznej.

Pojęcie handlu elektronicznego

Pojęcie handlu (gospodarki) elektronicznego w za sa dzie nie jest zdefiniowane, a przynajmniej nie ma jednej definicji, która byłaby powszechnie używana i akceptowana. Światowa Organizacja Handlu (WTO) definiuje e-commerce jako produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez sieci teleinformatyczne, przy wykorzystaniu telefonu, telefaxu, telewizji, Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) oraz Internetu2.

Handel elektroniczny jest również przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Jej prace koncentrują się przede wszystkim na kwestiach związanych z jego funkcjonowaniem na wspólnym rynku3.