Przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Monitor Podatkowy | 11/2015
Moduł: prawo podatkowe
Joanna Rusek

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych (dalej: PDOPrU)1 przychodem – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 – jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. Z kolei w myśl art. 14 ust. 1 PDOPrU przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Na podstawie powyższych przepisów w praktyce pojawiła się wątpliwość odnośnie do tego, czy w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów (akcji), gdzie nadwyżka wartości aportu nad wartością nominalną udziałów (akcji) zostaje przekazana na kapitał zapasowy spółki (tzw. agio), przychodem wnoszącego jest wyłącznie wartość nominalna udziałów (akcji) czy wartość rynkowa aportu2. W przypadku dużych rozbieżności pomiędzy tymi wartościami (tj. niewielką wartością aportu odniesioną na kapitał zakładowy i znaczną wartością kapitału zapasowego) kwestia ta nabiera dla podatników wnoszących aport fundamentalnego znaczenia.